088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen, Arnhem en Tiel

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen, Arnhem en Tiel

> AVG privacy

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  Privacyverklaring / AVG

  Privacyverklaring cliënten

Wij -als Care4Sure- vinden het belangrijk dat er op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens van onze cliënten (en hun vertegenwoordigers) en bezoekers wordt omgegaan. Deze privacyverklaring geeft een toelichting op de verwerking van persoonsgegevens en is in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het informeren van betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

  Wie is er verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Care4Sure is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in het kader van uw aanmelding/diagnose/behandeling worden verwerkt.

Contactgegevens:

Via email: info@care4sureggz.nl

Telefonisch: 088 033 2700

Schriftelijk: Havenweg 22A, 6603 AT, Wijchen

Care4Sure heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op, en de organisatie adviseert over, de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De FG is onafhankelijk en direct benaderbaar voor klachten of vragen ter attentie van de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de FG vindt u onderaan deze verklaring.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens om u de best mogelijke behandeling te bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Zorgverzekeringswet). Jouw gegevens worden (tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft) uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw gegevens zijn:

 • het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst;
 • bevordering van kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 • declareren van de behandeling;
 • behandelen van klachten, geschillen, incidenten en calamiteiten;
 • verrichten van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek;
 • onderwijs en opleiding van personeel;
 • bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;
 • onderhouden van contacten;
 • beveiliging van de informatiesystemen;
 • bescherming van cliënten, medewerkers, bezoekers, gebouwen en goederen.

 

  Profilering, handmatige en geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor geheel geautomatiseerde besluitvorming. Jouw gegevens kunnen wel worden gebruikt om een profiel van je op te bouwen dat jouw behandelaar kan gebruiken om besluiten ten aanzien van jouw behandeling te nemen. Profilering voor wetenschappelijk onderzoek vindt alleen plaats met jouw uitdrukkelijk toestemming.

 

  Wat voor persoonsgegevens verwerken wij van u?

Naam, geslacht, geboortedatum en plaats, contactgegevens zoals e-mail adressen en telefoonnummers (ook van ouders, verzorgers, voogden, contactpersonen, wettelijk vertegenwoordigers en gezins- of familieleden).
BSN, nummers identiteitsbewijzen, verzekeringsnummers.
Gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid.
Verslagen van gesprekken met behandelaren en door u ingevulde vragenlijsten;
Gegevens over uw medicijngebruik en verstrekking.
Andere bijzondere persoonsgegevens waaronder gegevens over uw ras/etniciteit, godsdienst/levensovertuiging of seksuele leven voor zover noodzakelijk voor een goede diagnose of behandeling.
Betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummers.

 

  Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor gegevens die we gebruiken voor uw diagnose en behandeling is de grondslag meestal ‘de uitvoering van een overeenkomst waar jij als betrokkene partij bent’ (de geneeskundige behandelovereenkomst).

In een aantal gevallen (bijvoorbeeld financiële verantwoording, toezicht door de inspectie, melden huiselijk geweld) is de verwerking van jouw gegevens noodzakelijk om ‘aan een wettelijke verplichting te voldoen’.

Voor het onderhouden van niet strikt noodzakelijke contacten, werving, beveiliging en bescherming van medewerkers, gebouwen, goederen, informatiesystemen en onze belangen is de grondslag ‘het gerechtvaardigd belang van onze organisatie’.

In gevallen waarin we ons niet kunnen beroepen op bovenstaande grondslagen vragen wij jouw toestemming voor de verwerking, zoals voor wetenschappelijk onderzoek.

 

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We vernietigen jouw persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en er geen wettelijke verplichting meer bestaat om de gegevens te bewaren. Wij kunnen er indien de gegevens nog nut kunnen hebben ook voor kiezen de gegevens te anonimiseren in plaats van gegevens te verwijderen. De gegevens die wij verwerken ten behoeve van jouw behandelovereenkomst, worden opgenomen in jouw medisch dossier en worden zoals wettelijke vereist minimaal 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst bewaard. Wij zullen deze gegevens langer bewaren wanneer dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening of zorg. Gegevens die verband houden met wetenschappelijk onderzoek bewaren wij zolang dit noodzakelijk is voor het onderzoek. Aangezien onderzoeksvragen voortdurend veranderen en wij nu niet kunnen voorzien welke relevante vragen in de toekomst belangrijk zullen zijn voor wetenschappelijk onderzoek, hanteren wij op ook hiervoor een bewaartermijn van 20 jaar.

 

  Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

Voor jouw behandeling kan het nodig zijn dat de verschillende zorgverleners van Care4Sure samenwerken met andere zorginstellingen. Allen de medewerkers die direct bij jouw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens die ze hiervoor nodig hebben.
Wij geven zonder jouw toestemming geen gegevens over jou aan anderen die niet direct bij jouw behandeling betrokken zijn, tenzij we dit volgens de wet moeten. Als je naar een andere behandelaar wordt doorgestuurd en jij hiertegen geen bezwaar hebt, nemen wij aan dat je het geen probleem vindt als jouw persoonsgegevens aan die behandelaar verstrekt worden. Voor wetenschappelijk onderzoek geldt dat onderzoekers alleen die gegevens ontvangen die voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn.
Alleen als wij dit volgens de wet moeten, geven wij persoonsgegevens aan toezichthouders of andere partijen door.

Het gaat dan om:

1. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Om een goed beeld te krijgen van welke zorg in de toekomst nodig is, gaat de Nederlandse Zorgautoriteit gegevens verzamelen over de zorgvraagtypering. Ze gebruiken die informatie om te kijken wat er nodig is om bepaalde groepen cliënten goed te helpen en weten zo beter wat het kost om dit mogelijk te maken. We moeten deze gegevens volgens de wet doorgeven. De Nederlandse Zorgautoriteit weet niet wie welke behandeling krijgt of waar iemand woont.
Als je specialistische GGZ ontvangt, kun je bezwaar maken tegen het doorgeven van wat diagnose-informatie op de declaratie aan de zorgverzekeraar of de zorgtypering gegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Je kunt dit aangeven bij jouw behandelaar.

2. Andere Toezichthouders:

Bijvoorbeeld de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer dit nodig is om hun toezichthoudende taak uit te kunnen voeren.

  Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In principe verwerken wij jouw gegevens in Nederland. Het is echter ook mogelijk dat wij jouw gegevens laten verwerken of jouw gegevens delen met partijen uit landen buiten de Europese Unie of landen die een gelijkwaardig niveau van privacybescherming hanteren. In sommige gevallen kunnen wij jouw gegevens ook laten verwerken of delen met organisaties in landen die niet dezelfde bescherming van persoonsgegevens bieden als de wetgeving in Nederland, hiervoor zal dan steeds een overeenkomst met deze partijen worden gesloten waarin bindende afspraken worden vastgelegd die garanderen dat jouw gegevens dezelfde mate van bescherming genieten als waren deze opgeslagen in Nederland.

 

  Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen?

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij beveiligen onze informatiesystemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging in de zorg zoals weergegeven in de NEN 7510 en wij maken hierover ook afspraken met onze dienstverleners. Ons personeel en dat van onze leveranciers wordt geïnstrueerd in het veilig omgaan met jouw gegevens. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoer van hun werkzaamheden. In het kader van de behandelingsovereenkomst zijn dat o.a. psychiaters, (GZ) psychologen, verpleegkundig specialisten en (generalistische) orthopedagogen, maar ook medewerkers van ondersteunende diensten zoals (zorg) administratie en beheerders van informatiesystemen. Medewerkers die in opdracht van onze organisatie betrokken zijn bij de verwerking van jouw gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Als we jouw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zullen we jouw gegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of zelf anonimiseren waardoor deze niet (direct) naar jou herleidbaar zijn.

 

  De rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Je hebt recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, je kunt om inzage vragen maar ook om een kopie van de gegevens die we van jou hebben.
 • Je hebt recht op rectificatie en aanvulling. Je kunt verzoeken om feitelijk onjuiste persoonsgegevens die wij van jou verwerken te corrigeren of aan te vullen.
 • Je hebt recht op beperking van de verwerking. Je kunt ons vragen om (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van de gegevens die wij over jou hebben.
 • Je hebt recht op een menselijke blik bij besluiten die wij over jou nemen. Aangezien wij geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering gebruiken kun je vooralsnog geen beroep doen op dit recht.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt recht op de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat zodat je deze bijvoorbeeld ‘mee kunt nemen’ naar een andere zorgaanbieder.
 • Je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden, wij moeten jouw gegevens in sommige gevallen verwijderen als je daarom vraagt.

Jouw rechten kunnen in een aantal gevallen beperkt zijn. Omdat dit in individuele gevallen kan verschillen en de afwegingen hierin complex zijn, kunnen wij daarover in deze verklaring geen uitsluitsel geven. Als je jouw rechten uit wilt oefenen, kun je een verzoek daartoe indienen. Eventuele beperkingen van jouw rechten zullen tijdens de afhandeling van jouw verzoek aan jou worden gecommuniceerd. Voor een uitgebreidere toelichting op jouw rechten, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Om gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten, kun je contact met ons opnemen via e-mail: privacy@care4sureggz.nl of een brief sturen naar ons contactadres onder vermelding van ‘Rechten van betrokkenen – AVG’. Wij kunnen jou alvorens wij jouw verzoek in behandeling nemen vragen om jezelf te legitimeren.

 

  Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan of niet tevreden bent over de afhandeling van jouw verzoek tot het uitoefenen van jouw rechten kun je hierover een klacht indienen bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Care4Sure.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt je op  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

  Publicatie en wijzigingen

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 29-01-2023 en zal indien daar aanleiding toe is worden gewijzigd. Wijzigingen worden gepubliceerd op deze website.

 

  Contactgegevens

Heb je een vraag over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of je wil gebruik maken van de in deze verklaring omschreven rechten, dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer via de onderstaande gegevens:

Privacy Officer / Functionaris Gegevensbescherming Care4Sure

Email: privacy@care4sureggz.nl

Postadres: Havenweg 22A, 6603 AT, Wijchen

Translate