088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in Tiel, Arnhem, Nijmegen & Wijchen

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in Tiel, Arnhem, Nijmegen & Wijchen

> Aanmelden > behandelmethodes

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  Behandelmethodes

Bij Care4Sure bieden wij diverse behandelmethoden. Afhankelijk van de hulpvraag van de client worden behandelingen gegeven of worden elementen van diverse behandelmethode samengebracht om de client het beste te kunnen helpen. De cliënt heeft altijd zeggenschap in welke behandeling hij/zij of hen wil ontvangen en er wordt altijd overlegd welke behandeling de behandelaar het beste denkt te vinden passen.

Wij splitsen niet op diagnosen zoals enkel behandeling voor angststoornis of depressie, omdat wij zien dat er vaak een samenhang is tussen klachten. Wij doen ons best om jou te helpen met waar jij tegen aanloopt in het leven. Tijdens de behandeling zullen wij bespreken welke klachten de grootste rol spelen en samen afstemmen hoe wij jou daarbij kunnen helpen. Dit betekent dat wij klachten die horen bij bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis dus binnen de therapie zullen bekijken en samen, al dan mogelijk opvolgend, behandelen.

  Behandelmethoden (psycho-educatie)

Psycho-educatie bestaat uit het geven van voorlichting en informatie aan de cliënt en/of familie/naastbetrokkenen over de klachten/gediagnosticeerde aandoening en bijbehorende oorzaken, symptomen, eventuele gevolgen en mogelijke vervolgbehandelingen. Psycho-educatie volgt meestal op de uitslag van diagnostisch onderzoek en voorafgaand aan de behandeling gericht op de uitslagen van het diagnostisch onderzoek. Middels het verkrijgen van de kennis en vaardigheden over de klachten kan de cliënt beter begrijpen wat er speelt en leren hoe hiermee om te gaan.

  CGT

CGT staat voor Cognitieve GedragsTherapie. Deze methode gaat ervanuit dat gedachten, gedrag en gevoelens met elkaar samenhangen. In de CGT leer je welke niet-helpende gedachten een rol spelen en hoe je deze om kunt buigen naar helpende gedachten om zo nieuwe adaptieve coping strategieën aan te leren.

  ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze vorm van therapie helpt je afstand te nemen van je gedachten en er flexibeler mee om te gaan. In plaats van te vechten tegen emoties, gedachten en klachten staat het accepteren hiervan centraal Acceptance). Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (Commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden. ACT is vooral helpend bij klachten die blijvend aanwezig kunnen zijn of bij de acceptatie van bepaalde aandoeningen zowel lichamelijk als mentaal. Daarnaast wordt ACT vaak ondersteunend ingezet binnen de behandeling om acceptatie te vinden voor gebeurtenissen uit het leven, verlies, het zijn van wie we zijn of om te leren omgaan met de intensiteit van bepaalde gevoelens en emoties.

  ERT

ERT staat voor EmotieRegulatieTherapie. Met behulp van de ERT leer je emoties beter te begrijpen, hoe je met emoties om kan gaan en hoe je ze op een passende manier kan uiten. ERT helpt mensen die moeite hebben met het hanteren van hun emoties, meer de controle over hun emoties terug te vinden.

  Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie gaat uit van het idee dat je lichaam alle ervaringen en emoties opneemt en hierdoor wordt beïnvloed. Lichaamsgerichte therapie leert je om opnieuw te luisteren naar wat je lichaam zegt. Binnen Care4Sure wordt dit voornamelijk vormgegeven met behulp van mindfulness. Tijdens op mindfulness gebaseerde therapieën leer je om in het hier en nu aanwezig te zijn. Je leert je aandacht meer op een punt te vestigen wat helpt controle terug te vinden in dwalende gedachtes en gevoelens.

Daarnaast helpt het bij het leren verdragen van gevoelens en emoties, maar ook lichamelijke klachten. Mindfulness kan bijvoorbeeld helpen voor mensen met burn-out klachten om terug grip te vinden over vermoeidheidsgrenzen en het terug leren horen wat het lichaam ons verteld. Je krijgt zicht op patronen en leert beter bewust te zijn van wat je in je lichaam beleeft. Belangrijke thema’s zijn het niet oordelen, dingen accepteren zoals ze zijn en te focussen op het heden in plaats van het verleden of de toekomst.

  Creatieve therapie

Er vindt groepstherapie plaats waarbij aan individuele leerdoelen vanuit de individuele behandeling wordt gewerkt via creatieve methoden. Zo kan een onderwerp als zelfbeeld of het versterken van de identiteit waaraan je werkt binnen de individuele therapie worden versterkt binnen de creatieve therapie als dit voor jou wenselijk is.

  Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het individu is gericht maar op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven. Bij systeemtherapie gaat het om bewustwording over onderlinge relaties en begrip tussen partners en/of gezinsleden. De problemen van een of meerdere betrokkenen staan hierbij centraal. In de therapie worden de onderlinge reacties op elkaar en de invloed hiervan besproken.

Bij Care4Sure betekent dit dat de client die zich aanmeldt het aanbod krijgt om ook systemische hulpverlening te ontvangen. De cliënt zal worden behandeld door een behandelaar, waarbij het systeem een systeembegeleider toegewezen krijgt. Deze zal samen met de cliënt, de behandelaar en de naastbetrokkenen gesprekken voeren om eventuele problemen/zorgen thuis gezamenlijk te bespreken en ondersteuning te bieden aan de naastbetrokkenen tijdens de behandeling van de cliënt.

  Protocollaire behandelingen

Binnen de diverse behandelmethoden zullen protocollaire behandelmethode worden ingezet indien dit passend is bij de hulpvraag. Bijvoorbeeld het volgens van een piekerprotocol voor cliënten die hardnekkig blijven nadenken en constant bezorgd zijn, of het volgens van een eetprotocol bij cliënten met eetproblematiek.

meer informatie over

  Een eerste gesprek

  Behandelingen

  Wachttijden

  Ons Team

  Online intakeformulier

  Vacatures

  Direct hulp via 113

  Aanmelden Cliëntenraad

  Zorgkosten 2023

  Contactpagina