088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

> Klachten

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

Beste cliënt van Care4Sure,

klachten nemen wij altijd serieus. Daarom hebben wij een klachtenprocedure.

  (Officiële) klachten

Care4Sure heeft een eigen interne klachtenfunctionaris en een interne klachtencommissie. Daarnaast is de organisatie aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie: erisietsmisgegaan.nl Hiermee willen we bereiken dat er goed toegankelijke hulp kan worden geboden bij klachten over een behandelaar of behandeling. Er kunnen immers soms binnen of buiten de behandeling dingen gebeuren waarover een cliënt niet tevreden is, terwijl een goede verstandhouding tussen patiënt en behandelaar een voorwaarde is voor een goede behandeling.
Een cliënt bespreekt onvrede of een klacht bij voorkeur eerst met de behandelaar. Maar als dat niet genoeg voor de patiënt is of als de patiënt er niet met de behandelaar over wil praten, dan kan hij of zij hierover contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

  De klachtenfunctionaris

  • Verstrekt informatie en advies aan cliënten over rechten en plichten geldend binnen de organisatie en de verschillende (klacht)mogelijkheden om onvrede op te lossen.
  • Bemiddelt om de klacht op te lossen.
  • Staat een klager bij in het formuleren van de klacht en zorgt voor registratie van de klacht.
  • Bewaakt de wettelijke termijnen om de klacht af te handelen.
  • Verwijst cliënten door indien de klacht niet past binnen context van deze regeling.
  • Rapporteert aan de directeur.

De cliënt kan, eventueel na gesprekken met de behandelaar en/of de klachtenfunctionaris, schriftelijk een officiële klacht indienen. Deze klacht wordt dan in behandeling genomen door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris roept daarvoor de klachtencommissie bijeen en draagt zorg voor het bewaken van de wettelijke termijnen.

Jouw klacht kun je per e-mail privacy@care4sureggz.nl of per reguliere post (Klachtenfunctionaris Care4Sure, Havenweg 22A, 6603 AT te Wijchen) kenbaar maken.

Contact & locatie

 

Care4sure GGZ
Havenweg 22A
6603 AT te Wijchen

 088 033 2700
 info@care4sureggz.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van

  09:00u tot 16:30u

Care4sure cliëntenzaken

 

Aanmelding & clientenzaken

 088 033 2700
 clientenzaken@care4sureggz.nl

Je kunt ons bereiken op werkdagen van

  09:00u tot 16:30u

  De klachtencommissie

Als een officiële klacht wordt ingediend wordt deze behandeld door de klachtencommissie.
De klachtencommissie bestaat uit:

 

  • Directeur (voorzitter)
  • Klachtenfunctionaris
  • Controller/zorgcoördinator
  • Eventueel extra interne of externe deskundige indien de commissie dat noodzakelijk vindt

Als één van de leden van de commissie de persoon betreft waarop de klacht betrekking heeft, dan neemt deze niet deel aan de behandeling van de klacht en wordt vervangen door een andere medewerker.

Binnen één week na het indienen van een klacht ontvangt de cliënt een bevestiging van ontvangst.

De commissie onderzoekt eerst of ze de klacht in behandeling kan nemen. Soms heeft de commissie eerst nog meer informatie nodig.

De medewerker waarop de klacht betrekking heeft, ontvangt de klachtbrief en wordt gevraagd te reageren op de klacht. De commissie besluit vervolgens om cliënt en betreffende medewerker gezamenlijk uit te nodigen om een toelichting te geven. Iedereen kan daarbij zijn kant van het verhaal vertellen. Patiënt en medewerker mogen, ter ondersteuning, iemand meebrengen.

De commissie laat schriftelijk aan de cliënt en medewerker weten of ze de klacht terecht vindt en waarom ze dat vindt en deelt mede of en zo ja welke maatregelen er worden genomen. Als de cliënt het niet eens is met het besluit van de klachtencommissie dan kan hij of zij een klacht indienen bij de externe geschillencommissie.

De interne klachtencommissie beslist binnen 6 weken na ontvangst over een schriftelijke klacht. Het is mogelijk om deze termijn éénmalig met 4 weken te verlengen. In geval van verlenging wordt dit aan cliënt en betreffende medewerker schriftelijk medegedeeld.

Als de klacht van complexe aard is, of als er sprake is van zeer ernstig onprofessioneel handelen of nalaten van de behandelaar dan kan de commissie de patiënt adviseren om de klacht aan een andere instantie voor te leggen, bijvoorbeeld de externe geschillencommissie of een tuchtrechter.
Ook als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan je contact opnemen met een onafhankelijke klachtencommissie. Zij zijn bereikbaar via erisietsmisgegaan.nl. Voor jou zijn hieraan geen kosten verbonden.

  Wat te doen bij klachten

De medewerkers van Care4Sure doen er alles aan om je te behandelen op een manier die bij je wensen en verwachtingen past. Toch blijft het mensenwerk. Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling, of dat het contact met jouw hulpverleners anders verloopt dan verwacht. Als je hierover een klacht hebt, willen wij dat graag weten! Dan kunnen wij samen met jou zoeken naar een oplossing. Bovendien zullen wij dan maatregelen nemen die de hulpverlening kunnen verbeteren.

Een gesprek met de direct betrokkenen is meestal de beste manier om tot een oplossing te komen. Ook kun je hierbij de leidinggevende betrekken.

  Preventie en klachtenopvang

Als dit voor jou niet leidt tot een passende oplossing, dan kun je een externe instantie inschakelen. Care4sure is aangesloten bij: erisietsmisgegaan.nl. Op de website kun je lezen hoe zij deze procedure vormgeven.

 

  www.erisietsmisgegaan.nl

  info@erisietsmisgegaan.nl

Aan de bemiddeling zijn voor jou als cliënt geen kosten verbonden.

meer informatie over

  Een eerste gesprek

  Behandelingen

  Wachttijden

  Ons Team

  Online intakeformulier

  Infomedics

  Direct hulp via 113

  Aanmelden Cliëntenraad

  Zorgkosten 2024

  Contactpagina

Translate