088 033 2700 info@care4sureggz.nl

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

GGZ onze passie is jouw Zorg!

Geestelijke GezondheidsZorg in de regio's Nijmegen en Arnhem

> Voorwaarden

Online contact

Contactformulier

Stuur een e-mail

@care4sureggz.nl

Cliënten contact

088 033 2700

J

  Algemene leveringsvoorwaarden

  Artikel 1

Overeenkomst en de kleine lettertjes: Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf in de instelling. In de algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld. Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier heel in het kort wat de voorwaarden regelen.

 

  Artikel 2

Wanneer gelden de voorwaarden? De voorwaarden gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding en bij verblijf in de zorginstelling. Ook als sprake is van gedwongen verblijf. Daarbij is het steeds wel zo, dat de voorwaarden gelden voor zover dat mogelijk is.

 

  Artikel 3

Familie en naastbetrokkene(n): Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de zorgverlener over de zorg die u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw behandelaar met uw familie overlegt. Dan spreekt de zorginstelling met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

 

  Artikel 4

Recht op duidelijke informatie: Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat u voor zorg wil hebben. De algemene leveringsvoorwaarden sommen op wat voor informatie de zorginstelling u moet geven. Bijvoorbeeld informatie over de behandelingsmogelijkheden, over de intake, over uw rechtspositie, enzovoorts.

 

  Artikel 5

Toestemming en begin van de zorg: U sluit alleen een overeenkomst met uw zorginstelling als u dat wil. U moet daarvoor toestemming geven. Uw zorgverlener kan vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg: het behandelplan (Zorgverzekeringswet) of het zorgplan (AWBZ). Dat kan mondeling, maar het zorgplan is een schriftelijk document. In de praktijk zal het zo zijn, dat uw zorgverlener met u bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens de zorg begint, tenzij u het daar niet mee eens bent. Als u twijfelt, helpt de zorginstelling u met een second opinion.

 

  Artikel 6

Zorgdossier: Uw zorgverlener legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in een zorgdossier.

 

  Artikel 7

Verantwoorde zorg en veiligheid: De zorginstelling moet goede kwaliteit zorg leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat de zorginstelling moet zorgen voor veiligheid, hygiëne, etc. Ten slotte bepalen de voorwaarden wat er moet gebeuren in noodsituaties.

 

Artikel 8

Zorg op afspraak en ketenzorg: Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. De zorginstelling houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Als u niet kunt komen, moet u dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Het kan zijn dat bij de zorg meerdere zorgverleners zijn betrokken. De zorginstelling geeft u daar alle informatie over.

 

  Artikel 9

Verplichtingen van de patiënt: Niet alleen de zorginstelling heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, maar ook u als patiënt. U moet zich legitimeren en aangeven bij wie u bent verzekerd. Daarnaast geeft u door wie de instelling in geval van bijvoorbeeld nood kan bereiken. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar of begeleider, moet u dat tijdig melden. Verder bent u verplicht om alle voor de zorg noodzakelijk informatie over uzelf te geven. Het is mogelijk, dat u op een wachtlijst komt. Als u zich dan door een andere zorginstelling laat helpen, moet u dat doorgeven. U moet zich aan de huisregels houden en aan veiligheidsvoorschriften. Als de zorg niet valt binnen de verzekering, krijgt u daarvoor een rekening.

 

  Artikel 10

Verblijf in de zorginstelling: De zorginstelling heeft regels voor het veilig bewaren van uw waardevolle zaken. Maar u moet ook zelf zorgvuldig zijn met deze dingen in de instelling. In de meeste gevallen heeft u een eigen kast. Zorgverleners mogen alleen in uw kast kijken onder heel bijzondere omstandigheden. U vindt deze in de algemene leveringsvoorwaarden. Tijdens het verblijf zorgt de instelling voor de meest geschikte ruimte voor u. Als dat mogelijk is, kan u kiezen. Soms is het nodig dat u naar een andere ruimte verhuist. Uw medewerking wordt dan verwacht. Als de behandeling is afgelopen, dan heeft u ook geen recht meer op verblijf. Het kan zijn, dat u tijdelijk afwezig bent, bijvoorbeeld omdat u naar een gewoon ziekenhuis moet. Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij kunt u bij terugkeer weer gebruik maken van dezelfde ruimte. Dat kan alleen als u voor een kortere periode bent weg geweest. Op uw verzoek houdt de zorginstelling bij de maaltijden rekening met uw (geloofs)overtuiging. Zoals al gezegd heeft de zorginstelling een aantal huisregels, waar aan u zich moet houden.

 

  Artikel 11

Ontslag uit de instelling, einde overeenkomst en nazorg: De overeenkomst over de zorg en eventueel verblijf eindigt als u naar een andere zorginstelling wordt overgeplaatst, als u de overeenkomst opzegt of als de zorginstelling dat doet. Voor de zorginstelling gelden daarbij bijzondere regels. Zo mag de instelling dat alleen doen als de verzekeraar de zorg niet meer financiert. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt en de zorginstelling u daarop herhaaldelijk heeft aangesproken. In de algemene leveringsvoorwaarden staan nog meer regels voor de opzegging door de zorginstelling.
In alle gevallen is de zorginstelling u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg, huisvesting, het krijgen van een uitkering, enz. Dit alleen binnen de mogelijkheden die de zorginstelling heeft. Als u overlijdt, dan eindigt de overeenkomst ook. De zorginstelling neemt dan onmiddellijk contact op met uw familie of de door u aangegeven contactpersoon.

 

  Artikel 12

Klachten en geschillen: De zorginstelling heeft een regeling voor het indienen van klachten en zij zorgt dat u weet hoe u een klacht kan indienen.

 

Overal waar wordt verwezen naar de algemene leveringsvoorwaarden sluit Care4Sure zich aan bij de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

Translate